תקנון, משלוחים והחלפות

 1. הגדרות

1.1. האתר www.tamarhindi.co.il (להלן: “האתר” או “תמרינדי” או “החנות”) הינו אתר המספק שירותי מסחר מקוונים תחת קטגוריה “חנות אינטרנטית לממכר מוצרי בריאות וטבע”.

1.2. גולש/ת באתר, לרבות גולש אורח או רשום (להלן: “לקוח” או “משתמש”)

1.3. תקנון האתר ותנאי שימוש (להלן: “התקנון”)

1.4. כל מוצר, פריט או שירות, פיזי או וירטואלי הנקוב בסכום כסף במטבע ישראלי (להלן: “פריט” או “שרות” או “מוצר”)

1.5. מיקום פיזי במרחק של עד 15 דקות נסיעה ומטה (להלן: “יעד קרוב“)

1.6. מיקום פיזי במרחק של 15 דקות נסיעה ומעלה (להלן: יעד מרוחק”)

1.7. הזמנת מוצרים שאינם במלאי או במגוון השוטף של החנות (להלן: “הזמנה מיוחדת” או “הזמנה אישית”)

1.8. הזמנה או מכירה של מוצר בכמות של 5 יחידות ומעלה (להלן: “מכירה סיטונאית”)

 1. כללי

2.1. השימוש באתר כפוף לקריאת/ה ולהסכמת/ה של כל גולש/ת (“משתמש” או “לקוח”) לתנאי תקנון זה (“התקנון”).

2.2. “תמרינדי” זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שתמצא “תמרינדי” לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו  ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים על-פי שיקול דעתה הבלעדי של ‘תמרינדי’ או מי מטעמה וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

2.3. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר , למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

2.4. תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר ועניין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין “תמרינדי” לבין ה”משתמש”. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של ה”משתמש” לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על ה”משתמש”.

 1. תכני האתר

3.1. “תמרינדי” משווקת מוצרים או שירותים ללקוחות קצה באמצעות האתר אשר נרכשים ישירות מהיצרן / ספק / יבואן / מפיץ (להלן: “הספק”) של המוצר, במסגרת תיווך זה מפרסמת מידע אודות מוצרים המתקבלים מאת היצרנים. נתונים אודות המוצרים אשר מופיעים באתר פורסמו כפי שהתקבלו מהיצרן ועל כן הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של המוצר הספציפי.

3.2. “תמרינדי” עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר מידע איכותי מדויק מפורט ונכון, הכולל תוכן מסחרי, פרטים אודות מוצרים ותוכן פרסומי, הנמסרים ע”י יצרנים שונים. תכנים אלו יופיעו בצורת טקסט, תמונה או קול. “תמרינדי” לא תישא בכל אחריות לתכנים אלו שיפורסמו באתר אשר סופקו על ידי יצרנים.

3.3. האחריות היחידה לתכנים המופיעים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היצרן אשר סיפק את המידע. פרסום תכנים אלו באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש את המוצר המוצע בהם למכירה ו”תמרינדי” לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר.

3.4. תוכן מקצועי, לרבות מידע תזונתי ורפואי נכתב על ידי בעלי האתר או מפעילי האתר מתוך שירות לצרכן במטרה לתת ערך מוסף ללקוחות האתר, כל הכתוב באתר הוא בגדר מידע בלבד ואינו מחליף ייעוץ רפואי.

3.5. קניין רוחני זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו שמורים ל’תמרינדי’. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות לעבד ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל דבר הקשור באתר, בתכנם המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ’תמרינדי’, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

 1. סודיות ופרטיות

4.1. אנו ב”תמרינדי” מכבדים את הפרטיות של כל לקוחותינו ועושים את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיכם האישיים. פרטי הלקוח מאובטחים ולא יועברו לצד ג' שלא לצורך השימוש באתר, פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של “תמרינדי” אך לא יועברו לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך דיוור עתידי.

4.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 לעיל, "תמרינדי" לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

4.2.1. במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע ב”תמרינדי” ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. או עשה שימוש בשירותים הניתנים ע”י “תמרינדי” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

4.2.2. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם “תמרינדי” או מי מטעמה;

4.2.3. במקרה בו התקבל בידי "תמרינדי" צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על “תמרינדי” חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

4.2.4. “לקוח/ה” או “משתמש/ת” שבכוונתם למכור או לספק את המוצרים או את השירותים שנרכשו באתר לצד ג׳.

4.2.5. “לקוח/ה” או “משתמש/ת” שהזין לאתר פרטים שגויים אודותיו במתכוון.

4.2.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין “תמרינדי”.

4.3. באישור תקנון זה הינך מסכים לכך ש”תמרינדי” תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע”פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו”ב.

4.3.1. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת ל”תמרינדי” כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר “תמרינדי” הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל.

4.4. על אף האמור בסעיף 4.1 “תמרינדי” רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

4.5. בעת הצטרפות לאתר או קנייה באתר יהפוך הלקוח לחבר ברשימות התפוצה של “תמרינדי”.

4.6. פרטי הלקוח ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מסוג דומה לזה שנרכש או מכל סוג שהחנות תראה לנכון, ותינתן ללקוח הזדמנות לסרב למשלוח לדברי פרסומת נוספים.

4.7. “תמרינדי” משתמשת בעוגיות (Cookies) ובכך חוסכת מהלקוחות להזין את פרטיהם האישיים בכל ביקור, כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- Cookies.

 1. רכישות ותשלומים

5.1. ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי על ידי בעל כרטיס האשראי או על ידי העברת כספים דרך אפליקצית ביט (Bit) או אפליקצית פייבוקס (PayBox) או על ידי העברה בנקאית או במזומן באיסוף עצמי.

5.2. פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית:

מספר בנק: 20 (בנק מזרחי טפחות)

מספר סניף: 439 (סניף בית שאן, שאול המלך)

מספר חשבון: 252507 (על שם “תמרינדי”).

5.3. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע”י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של ה”משתמש” לבצע רכישת “שירות” או “מוצר”, הן פיזי והן וירטואלי, תבוטל הרכישה ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏החזרות, יחולו.

5.4. המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של ה”מוצר” או ה“שירות” לרבות רכיב המע”מ ולמעט רכיב המשלוח אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום. עלות המוצרים באתר מוצגת בתוספת מע״מ כחוק.

5.5 “תמרינדי” רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר.

5.6. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים.

5.7. התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה על פי חוק.

 1. החזרות, זיכויים וביטולים

6.1. אנו ב”תמרינדי” עושים כל שביכולתנו כדי שתקבלו את הסחורה על הצד הטוב ביותר, במידה וקיבלתם מוצר פגום, אנא כתבו מייל ל- [email protected] וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה, ואנו נזכה אתכם במחירו בכפוף להחזרת המוצר אלינו. תהליך זה נעשה באותו אופן של ביטול עסקה על ידי הלקוח ויעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ״א – 1981 (״חוק הגנת הצרכן״) ויפורט בסעיף 6.2 על כל סעיפיו.

6.2. החזרה או החלפה של מוצרים הנאמדים ב- 50 ₪ ומעלה עד 14 יום מיום הקניה כנגד הוכחת קניה (חשבונית), למעט מוצרים הנמכרים בתפזורת / במשקל ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר או שאריזתו פגומה או פתוחה.

6.2.1. אין החזרה על תוספי תזונה או הכנות רוקחיות או מוצרים הנמכרים בתפזורת או במשקל וזאת על-פי תקנות הגנת הצרכן, (ביטול עסקה), התשע”א-2010, סעיף 6; פסקה 2, 4, 5.

6.2.2. גובה דמי ביטול עסקה יהיו 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם בניכוי דמי המשלוח.

6.2.3. במידה ולא תתקיים הוכחת קניה (קבלה) יזוכה הלקוח בתעודת זיכוי על-פי מחירו הנמוך ביותר של המוצר ב-6 (שישה) חודשים האחרונים וזאת על פי שיקולו הבלעדי של מנהלי או מפעילי האתר.

6.3. במידה והחליט לקוח לבטל את ההזמנה לפני שעברה לליקוט ואריזה, יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשרות לקוחות האתר בכתובת [email protected] או בטלפון 04-680-70-60 ובמקרה כזה יזוכה הלקוח במלוא התשלום שנגבה פחות עלות המשלוח.

6.4. לקוח המעוניין לבטל עסקה, לאחר אספקת המוצרים, יוכל לבטל את העסקה תוך שעתיים מעת קבלת המשלוח ובתנאי שהמוצרים במצב תקין ולא נפתחו. במקרה כזה יוכל הלקוח לבחור בין החלפת המוצר או החזר כספי בהתאם למדיניות החזרת מוצרים והתאם לחוק ולפי תנאי חברת האשראי ובתוספת דמי ביטול לפי סעיף 6 על כל סעיפיו.

6.5. בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה בכתובת [email protected].

6.6. “תמרינדי” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת, מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה.

 1. 7. הזמנת מוצרים

7.1 הזמנת מוצרים שלא במגוון השוטף של החנות (להלן: “הזמנה מיוחדת”), תתאפשר בתשלום מלא ומראש בלבד.

7.2 אספקת מוצרים שהוזמנו ב- “הזמנה מיוחדת” היא בהתאם לזמני אספקה של הספק ולכל היותר עד 21 ימי עסקים.

7.3 אין החזרות על הזמנות בצורה סיטונאית, (להלן: “הזמנות של 5 פריטים ומעלה בהזמנה מיוחדת”).

7.4 החזרת מוצרים בהזמנה מיוחדת תתאפשר לפי מדיניות החזרת מוצרים ובהתאם לחוק ובתוספת דמי טיפול בסך 35%.

7.5 החנות מתחייבת לספק אך ורק את המוצרים הנמצאים במלאי של הספק באופן תקין ואינה אחראית למוצרים החסרים במלאי, בגין מוצרים החסרים במלאי תינתן חשבונית זיכוי כנגד הוכחת קניה (חשבונית\קבלה).

7.6 החנות תעמיד לרשות הצרכן אפשרות להגיע ולקחת את המוצר שהזמין תוך 14 ימי עסקים ולאחר פרק זמן זה החנות רשאית להחזיר את המוצר לספק לאחר התראה בעל פה ובכתב ולא תינתן האפשרות להחזר כספי.

 1. ביטול רכישה מצד “תמרינדי”

8.1. “תמרינדי” תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

8.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או ללקוח או לרוכש, ו“תמרינדי” תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם.

8.3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי “תמרינדי” ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 1. משלוחים וזמני אספקה

9.1. “תמרינדי” רשאית לא לספק מוצרים, לרבות מוצרים הדורשים קירור והקפאה, לערים מרוחקות הנמצאות במרחק של 15 דקות נסיעה ומעלה ממיקומה הפיזי של החנות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין אי הגעה ל“יעד מרוחק”.

9.2. בסוף תהליך הרכישה באתר (בשלב התשלום) מתווסף מחיר משלוח המוצר/ים ללקוח (זאת בנוסף למחיר המוצר המוצג באתר). מחיר זה משתנה בהתאם לסך סל הקניות ובהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח.

9.3. “תמרינדי” מפיצה את מוצריה על ידי חברת משלוחים חיצונית, החנות רשאית להחליף את חברה המשלוחים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

9.4. “תמרינדי” מתחייבת לספק ללקוח את ההזמנה עד 10 ימי עסקים ליעדים קרובים ועד 21 ימי עסקים ליעדים מרוחקים וזאת בכפוף למלאי תקין של המוצרים אצל הספק.

9.5. משלוחים יוצאים מהחנות 3 פעמים בשבוע: ימי א', ג’, ה’ בלבד.

9.6. אם ברצונכם לעדכן חלק מהפרטים שנתתם עבור המשלוח או לעדכן את עגלת הקניות, ניתן לכתוב לנו ל- [email protected] או בטלפון 04-680-70-60.

9.7. לקוח הבוחר באופציה של “איסוף עצמי”, ההזמנה תהיה מוכנה בערב של אותו היום או למחרת החל מ- 09:30 בבוקר בכפוף לתיאום האיסוף מראש בטלפון 04-680-70-60.

9.8. “תמרינדי” לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, מירוצים, הפגנות, סגירת כבישים ועבודות בכביש.

9.9. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

 1. דין ושיפוט

10.1. הדין החל על פרשנות ויישום תקנון זה ועל הפעולות המתבצעות באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. במקרה של מחלוקת ו/או סכסוך תהא לבית המשפט השלום בבית שאן הסמכות הבלעדית לדון בהם.

 1. שונות

11.1. “תמרינדי” רשאית לפרסם קוד קופון הנחה מעת לעת.

11.2. “החנות” רשאית לשנות/להפסיק/לבטל/להחליף/להגביל קוד קופון על כל פריט או שירות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

 1. ביטוח משלוחים

12.1 משלוחים חינם עד הבית לא כוללים מוצרים שבירים (לרבות דבשים), שליחת מוצרים שבירים (לרבות דבשים) יחויבו בעלות ביטוח 45 ₪ למשלוח.